מוכנות לחופש המידע בעידן המידע: e-readiness

| מאת:

חוק חופש המידע התקבל לפני 12 שנים, וכיום אנו נדרשים לאתגר של התאמת החוק לעידן הדיגיטלי. קראו את נייר העמדה מאת תהילה שוורץ אלטשולר, שהוגש לשר מיכאל איתן, ובו דיון בזכות למידע בעידן דיגיטלי ורעיונות מעשיים לעיצוב מדיניות של "השתתפות מקוונת".

תקציר

בסיום המחקר "מידע רוצה להיות חופשי - הטמעת חוק חופש המידע בישראל" כתבנו את הדברים האלה: "עידן המידע הדיגיטלי מאפשר להעביר סוגי מידע שונים במהירות וכמעט ללא עלויות. מדינת ישראל שייכת לחזית המדינות המובילות את המהפיכה הדיגיטלית... אנו קוראים להתאים את חוק חופש המידע לעידן הדיגיטלי באמצעות פרשנות אשר תכיר בהיבטים חדשים של הזכות למידע..." בנייר שלפניכם, שהוכן עבור כבוד השר מיכאל איתן, הממונה על הקשר עם הציבור בממשלת ישראל, אנו מציעים מסגרת לחשיבה ולדיון על היבטים חדשים אלה של הזכות למידע בעידן הדיגיטלי בעזרת המושגים "דמוקרטיה מקוונת" (e-democracy) ו"השתתפות מקוונת" (e-participation).

הנייר סוקר את שלבי התפתחות האסטרטגיה השלטונית בעניין הקשר בין רפורמה שלטונית ובין ITC במדינות המערב בעשור האחרון, ונטען בו כי מרבית הממשלים בחרו בנתיב ה"שירות עכשיו, דמוקרטיה אחר כך". לפיכך בעולם המפותח ניכרת השקעה רבה של השלטונות בהנגשת שירותים, אולם ממשלות וזרועות ממשל עדיין אינן מסוגלות להאזין ברשת. מדיניות צופה פני עתיד בעניין זה צריכה להתבסס על העצמה ולא רק על גישה. על כן שאלת המפתח היא כיצד על הממשל להתקדם מ"ממשל זמין/מקוון" ל"השתתפות מקוונת" (from e-government to e-participation). הנייר מציע רעיונות פרקטיים ואפקטיביים לעיצוב מדיניות כזאת, על פי שני חתכים: חתך מהותי, הממוקם על הציר שבין מידע חד-כיווני להשתתפות אפקטיבית דו-כיוונית, וחתך מוסדי, הנוגע ליחסים שבין מגזרים שונים המרכיבים את השלם הדמוקרטי.

להורדת נייר העמדה מוכנות לחופש המידע בעידן המידע: E-Readiness