להורדה

מידע רוצה להיות חופשי

הטמעת חוק חופש המידע בישראל

מחקר מדיניות 74

'חוק חופש המידע', שנכנס לתוקף ב-1999, יצר מהפכה בכל הנוגע לשקיפות השלטונית במדינת ישראל. אך כיצד הוא מיושם בפועל, והאם הוא משיג את מטרותיו? 

'חוק חופש המידע', שנכנס לתוקף ב-1999, יצר מהפכה בכל הנוגע לשקיפות השלטונית במדינת ישראל. אך כיצד הוא מיושם בפועל, והאם הוא משיג את מטרותיו? המחקר שלפנינו בודק באופן פרטני את מידת הטמעתו של החוק בקרב הרשויות והמוסדות בישראל, ואת אופן פעולתם של המנגנונים שאמורים להוציאו מן הכוח אל הפועל. בד בבד בודקים החוקרים את הטמעתו של החוק כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסיקותיהם של בתי המשפט המנהליים, המחוזיים, בג"ץ ובית המשפט העליון. המחקר אינו מסתפק בבחינה ובביקורת, ומחבריו מביאים שורה של המלצות מעשיות לשיפור הטמעתו של החוק בישראל.

בפרק הראשון מבהירים המחברים את מטרות החוק; הפרק השני עוסק בעיגונה החוקי והחוקתי של הזכות לחופש המידע בישראל; בפרק השלישי מנותח עקרון הזכאות למידע והחובה לחשוף אותו; הפרק הרביעי הוא מעין מבוא למחקר העוסק בהטמעת החוק; הפרק החמישי סוקר את המערך הארגוני ליישום החוק; הפרק השישי בוחן את אופן הטיפול בבקשות לקבלת מידע על בסיס החוק; בפרק השביעי נבחנים ההיבטים הפרוצדורליים של הטמעתו בפועל של חוק חופש המידע; בפרק השמיני נבחנת מידת הטמעתו הערכית של החוק בקרב רשויות ומוסדות השלטון; הפרק התשיעי מנתח את ההיבטים הכמותיים של עתירות שהוגשו לבתי המשפט מכוח החוק; הפרק העשירי עוסק בזכות לחופש המידע; הפרק האחד עשר עוסק בניתוח סעיפי הפטור שבחוק; הפרק השנים עשר מנתח תקדימים והלכות מרכזיות הקשורות בחוק; בפרק השלושה עשר נבחנים החוק ויישומו במבט משווה; הפרק הארבעה עשר מכיל סיכום והמלצות לשיפור הטמעתו ויישומו של החוק בישראל.

תקציר

מבוא

פרק 1: מטרות החוק

פרק 2: עיגונה החוקי והחוקתי של הזכות לחופש המידע בישראל

פרק 3: הזכאים לקבל מידע והחייבים לתתו

פרק 4: מבוא למחקר הטמעת החוק

פרק 5: המערך הארגוני הנוגע ליישום חוק חופש המידע

פרק 6:  הטיפול בבקשות לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע 

פרק 7:  היבטים פרוצדורליים בהטמעת חוק חופש המידע 

פרק 8: ההטמעה הערכית של עקרונות חוק חופש המידע בקרב רשויות השלטון

פרק 9: עתירות מכוח חוק חופש המידע בבתי המשפט - היבטים כמותיים

פרק 10: הזכות לחופש מידע ואינטרסים חברתיים אחרים

פרק 11: ניתוח סעיפי הפטור

פרק 12: ניתוח תקדימים והלכות מרכזיות

פרק 13: מבט משווה

פרק 14: סיכום והמלצות

English Abstract