פיקוח הכנסת על הממשלה

תמונת מצב והצעה לרפורמה

מחקר מדיניות 77

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 192 עמ’
  • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
  • מחיר: 45 ₪

ספר זה בוחן את סוגיית הפיקוח הפרלמנטרי בכללותה, אגב הצבת בית המחוקקים הישראלי במוקד הדיון שלו.

הפיקוח הפרלמנטרי על הרשות המבצעת במשטר הדמוקרטי הוא אחד התפקידים החשובים ביותר המסורים לידיו של הגוף המחוקק. תכליתו - להגן על המשטר הדמוקרטי על ידי הבטחת קיומם של סדרי שלטון ומינהל תקינים. לשם השגת תכלית זו מוסדו מנגנונים מגוונים שאמורים להביא לידי כך שחברי הפרלמנט ישמרו על האינטרס הציבורי, ישגיחו על הממשלה, ייתנו פומבי לפעולותיה, יכפו עליה להסביר את מעשיה ויְגַנו אותה במידת הצורך.

ספר זה בוחן את סוגיית הפיקוח הפרלמנטרי בכללותה, אגב הצבת בית המחוקקים הישראלי במוקד הדיון שלו. חן פרידברג וראובן חזן, מחברי הספר, מתווים את המסגרת המושגית לחקר הסוגיה, עומדים על החידושים התאורטיים בתחום, סוקרים אותו בהיבט השוואתי, מסרטטים את תמונת המצב העדכנית של הפיקוח הפרלמנטרי בישראל (על כל ההיבטים המאפיינים אותה) ומספקים נתונים אמפיריים על עבודת כלי הפיקוח המרכזיים שבידי הכנסת.

מרכז הכובד של הספר הוא הצעת הרפורמה הסדורה, המגובשת והמקיפה שניסחו מחבריו בדבר הפיקוח המיטבי של כנסת ישראל על ממשלת ישראל. סעיפיה של הרפורמה המוצעת עומדים על השינויים הנחוצים לשיפור הפיקוח הפרלמנטרי בישראל, וייחודה הוא הניסיון לשנות את אושיות המבנה והתרבות של הפרלמנט הישראלי. הצעת הרפורמה המוגשת כאן איננה מתחמקת לא מן הטיפול בסוגיות סבוכות, רגישות ולא פופולריות מן הבחינה הציבורית ואף לא מן העיסוק ברובד הפורמלי (תיקוני חקיקה, תקנון ונהלים), שמטרתו להשלים את השינוי המבני והתרבותי העמוק ולתמוך בו.

הדמוקרטיה הישראלית זקוקה מאוד לרפורמה בתחום הפיקוח של הרשות המחוקקת על הרשות המבצעת, שכן רפורמה מן הסוג הזה היא חלק מהותי ובלתי נפרד מן החזון שעיקרו חיזוק כנסת ישראל וביצור מעמדה בתודעה הציבורית.

הקדמה מאת מנחם בן-ששון

תקציר המחקר והמלצותיו
 
פרק ראשון: תפקיד הפיקוח של הרשות המחוקקת על הרשות המבצעת: רקע, מסגרת, היקף וכלים
תפקיד הפיקוח של הרשות המחוקקת מהו?
מבנה המחקר
רקע היסטורי
תפקיד הפיקוח המודרני: מטרות והגדרות
תפקיד הפיקוח במארג היחסים במשטר הפרלמנטרי
גורמים משטריים מבניים המשפיעים על היקפו של הפיקוח במשטר הפרלמנטרי
כלים מוסדיים של פיקוח פרלמנטרי 
יעילות הפיקוח של בתי מחוקקים במשטר הפרלמנטרי 
חיזוק פונקציית הפיקוח הפרלמנטרי - חלום או חזון הניתן למימוש?

פרק שני: הפוטנציאל הפיקוחי של הכנסת
המסגרת המושגית של המחקר
הפוטנציאל הפיקוחי של הכנסת: ממצאי המחקר
סיכום

פרק שלישי: תפקוד הכנסת לנוכח הפוטנציאל הפיקוחי שלה
המסגרת המתודולוגית
תפקוד ועדות הכנסת: ממצאי המחקר
תפקוד ועדות הכנסת: סיכום

פרק רביעי: פיקוח הכנסת על הממשלה: הצעה לרפורמה
רקע
צעדים שננקטו והמלצות שהוצעו לשיפור הפיקוח הפרלמנטרי בישראל
פיקוח הכנסת על הממשלה: הצעה לרפורמה מקיפה
הרפורמה בתחום הפיקוח של הכנסת על הממשלה: ריכוז ההמלצות 

רשימת המקורות

English Abstract