פרק נבחר

כבוד האדם: זכות חיה בטיפול הרפואי

הערך של חיי אדם - שבלשונו של חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו נקרא קדושת 10 החיים; הערך של כבוד האדם - שבחוק היסוד נקרא גם ערך האדם; והיותו של האדם בן חורין - הם התשתית לזכויות היסוד של האדם בישראל. שלושה אלה - החיים, הכבוד האנושי והחירות - מרכיבים יחד את פסגת הערכים של המשפט הישראלי. לא למותר לציין כי ערך האדם הוא הערך הפותח שלישיה זו, וכי מקובלת התפיסה שלפיה החיים והכבוד האנושי קודמים לחירות, בעיקר משום שהחירות של פלוני עשויה להתנגש בחירותה של אלמונית.

לכבוד האנושי - הרי הוא כבוד האדם באשר הוא אדם - שני תפקידים בחוק היסוד שלנו: הוא זכות אדם ספציפית שאין לפגוע בה אלא בתנאים מסוימים הקבועים בחוק היסוד עצמו, וחובה להגן עליה; והוא גם המקור לזכויות אדם רבות אחרות, והשורש שלהן, וגם אמת המידה לחשיבותן: ככל שזכות קרובה יותר לזכות לכבוד האדם ומממשת אותה, כך חשיבותה עולה.