מבצע

אסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל

פורום קיסריה 2001

מחקר מדיניות 27

  • בעריכת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 150 עמ’
  • מרכז: כנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה
  • מחיר: 60 ₪ מחיר מבצע: 30 ₪

כיצד ניתן לתכנן אסטרטגיה לצמיחה כלכלית ארוכת טווח במדינת ישראל? המחקר שלפנינו משיב על שאלה זאת, תוך כדי ניתוח האסטרטגיות שבהן נקטו ממשלות ישראל למן קום המדינה, ובכלל זה השינויים במדיניות ההשקעה בחינוך והניסיונות לייצר תכנון נכון של פיזור האוכלוסייה.

כנס קיסריה התשיעי עמד בסימן האטת הצמיחה והקשיים בגיבוש מדיניות פיסקלית ומוניטרית נאותה. הצוות שעסק באסטרטגיית הצמיחה ניתח את האסטרטגיות השונות שנקטה הממשלה במהלך 50 שנות קיום המדינה, והתמקד בשני היבטים של מדיניות הצמיחה: שינוי בהדגשים במדיניות ההשקעה בחינוך, ותכנון נכון של פיזור האוכלוסייה כפתרון למגבלות המרחביות העלולות להצר את קצב הצמיחה של המשק.

סקירת תהליך 'החרושת החינוכית' מצביעה על כך, שרמת התשומות והמשאבים של מערכת החינוך בישראל דומה לזו של מדינות המערב, התפוקה במונחי כמות נאותה, אך איכות התוצרים החינוכיים נמוכה מזו של מדינות המערב והיא אף במגמת ירידה. אף על פי שמספר התלמידים למורה בישראל דומה לזה הנהוג במערב, הרי מספר התלמידים לכיתה גבוה מהנהוג במדינות המפותחות. אי-היעילות השורר במערכת הישראלית מקורו בהעדר נורמות ומנגנונים שיבטיחו נשיאה באחריות (Accountability) ושקיפות של פעילות המערכת ושל תהליך הקצאת המקורות.

מדינת ישראל היא מהצפופות במדינות העולם המערבי. ישראל היא גם אחת המדינות היחידות במערב הנהנית מגידול ניכר באוכלוסייה. עליית רמת החיים מתבטאת בגידול בשטחי הבנייה למגורים, ברמת המינוע ובשטחי תשתית התחבורה בשיעורים העולים אף על קצב גידול התוצר והאוכלוסייה. המגבלות על משאב הקרקע מחייבות להשתמש שימוש מושכל במשאב נדיר זה. החלטות לא נכונות (או העדר החלטות) בנושא זה מתבטאות לא רק בבזבוז משאבים יקרים אלא גם בהשפעות חיצוניות בתחום הגודש התחבורתי, זיהום האוויר ובזבוז אנרגיה.

מבוא
ראובן גרונאו

הקדמה: צמיחה כלכלית בישראל
יוסי זעירא

פרק ראשון: הסיכוי להמשך צמיחת מוטת מחקר ופיתוח
מנואל טרכטנברג

1. הרכב מגזר ההיי-טק   
2. צמיחת מגזר טכנולוגיות מידע ותקשורת בעשור האחרון (2000-1990)
3. ההשפעה הכוללת של מגזר טכנולוגיות מידע ותקשורת על צמיחת המשק   
4. מגבלות  
5. מדיניות  
מקורות   
תרשימים

פרק שני:  חינוך והון אנושי כאסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל
ויקטור לביא

1. מבוא  
2. צמיחה כלכלית בישראל מנקודת מבט בינלאומית  
3. גורמים מגבירי צמיחה: הון פיזי ומדיניות כלכלית  
4. גורמים מגבירי צמיחה: צמיחת אוכלוסייה והון אנושי  
5. איכות ההון האנושי בישראל והשפעתו על קצב הצמיחה  
6. הגורמים המבניים המשפיעים על איכות החינוך בישראל והצעות לשינוי  
7. דברי סיכום  
תרשימים
מקורות  

פרק שלישי: שילוב אוכלוסיות חדשות בשוק העבודה: ערבים וחרדים
ערן ישיב 

עיקרי הדברים  
הקדמה   
1. נתוני מפתח   
2.  דפוסי התעסוקה של חרדים וערבים:ממצאי מחקרים  
3. השלכות דפוסי התעסוקה על התוצר והצמיחה  
4. אומדנים להשלכות על התוצר  
סיכום   
מקורות  
תרשימים  

פרק רביעי: הפריסה המרחבית והתשתיות כגורמים לצמיחה
אדם מזור

מבוא   
1. הסוגיות העיקריות בפיתוחה של ישראל בעשורים הקרובים  
2. אתגרי התכנון המרכזיים לעשורים הקרובים   
3. 'תמונת העתיד' הרצויה לישראל   
4. התשתיות הארציות והאזוריות כאמצעי עיקרי לניתוב הפיתוח ולצמיחה   
מקורות  
תרשימים  
 
סיכום: לקחים בינלאומיים
יוסי זעירא

סיכום דיון

English Summary