חוקה בהסכמה

הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה

  • מאת:
  • שנה:
  • כריכה: רכה
  • מספר עמודים: 282 עמ’
  • מרכז: חוקה בהסכמה
  • מחיר: 15 ₪

זהו פרי עבודת המומחים של המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), השופט מאיר שמגר. עבודה זו באה בעקבות דיוני המועצה הציבורית שהוקמה ביולי 2000. המכון נטל על עצמו משימה זו כדי להציג בפני הציבור והמחוקקים נוסח שלם לחוקה בהסכמה, וזאת כדי להוכיח שהדבר אפשרי.

מנסחי ההצעה 'חוקה בהסכמה' מבקשים להניע שיח חוקתי רחב בציבור הישראלי על סמך הצעה זו, המכילה הסדרה של עקרונות היסוד בעבור החברה והמדינה בישראל. ההצעה 'חוקה בהסכמה' מושתתת על מארג פשרות. המנסחים מאמינים שהסכמה ברוח הפשרות המוצעות תחליש את המתחים הלאומיים, הדתיים, החברתיים, המשטריים והתרבותיים בישראל. היא תגן על האדם, על המיעוט, על הקבוצה ועל המדינה, ותממש את רצונו של הציבור.

ההצעה 'חוקה בהסכמה' של המכון הישראלי לדמוקרטיה היא פרי עבודת המומחים של המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנהגת נשיא בית המשפט העליון (בדימוס), השופט מאיר שמגר. עבודה זו באה בעקבות דיוני המועצה הציבורית של המכון הישראלי לדמוקרטיה שהוקמה ביולי 2000. מטרת המכון הישראלי לדמוקרטיה בנטלו על עצמו משימה זו הייתה להציג בפני הציבור והמחוקקים נוסח שלם לחוקה בהסכמה, וזאת כדי להוכיח שהדבר אפשרי.

להצעה 'חוקה בהסכמה' של המכון הישראלי לדמוקרטיה נלווים דברי ה'אני מאמין' של מנסחי הצעת החוקה. בחלק זה הציגו מנסחי החוקה, כל אחד ואחד בנפרד וכולם יחדיו, את עיקרי אמונתם בדבר נחיצותה של החוקה ושל הצורך החיוני בכינונה מתוך הסכמה. לדברים אלה חשיבות רבה לשם הבנת תכליתה של ההצעה 'חוקה בהסכמה' בעיני מנסחיה.

להצעה 'חוקה בהסכמה' נלווים גם דברי הסבר לכל סעיף וסעיף בהצעה. ערכם של דברי ההסבר רב לשם הבנה של משמעות הסעיפים בהצעת החוקה, של מקורם, של השינויים שיחוללו בישראל, של חשיבותם ושל תכליתם.

אם אכן יניע הספר דיון ושיח ציבוריים רחבים, ואם נבחרי מדינת ישראל יסתייעו בו בבואם לנסח את ההצעה לחוקה שלֵמה, יהיה שכרם של מנסחי החוקה שָלֵם.

מבוא: מאיר שמגר, אריק כרמון

חלק ראשון: 'אני מאמין' של מנסחי ההצעה

מאיר שמגר; עמיר אברמוביץ; ירון אזרחי; אשר אריאן; אבי בן בסט; שלמה גוברמן; אורי דרומי; אריק כרמון; דן מרידור; ברוך נבו; מרדכי קרמניצר; אביעזר רביצקי; ידידיה צ' שטרן; אני מאמין קולקטיבי

חלק שני: חוקה בהסכמה- סעיפי ההצעה

המבוא לחוקה

שער ראשון: עיקרים
שער שני: זכויות יסוד של האדם
שער שלישי: רשויות השלטון

פרק הנשיא
פרק הכנסת
פרק הרשות המבצעת
פרק החקיקה
פרק התקשרות באמנות בין-לאומיות
פרק הרשות השופטת
פרק מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
פרק הרשויות המקומיות

שער רביעי: הסדרים בדבר מעמדה של החוקה
פרק תיקון החוקה
פרק מצב חירום
פרק הוראות כלליות

חלק שלישי: חוקה בהסכמה- דברי הסבר לסעיפי ההצעה

הקדמה
מבנה החוקה
המבוא לחוקה

שער ראשון: עיקרים
שער שני: זכויות יסוד של האדם
שער שלישי: רשויות השלטון

פרק הנשיא
פרק הכנסת
פרק הרשות המבצעת
פרק החקיקה
פרק התקשרות באמנות בין-לאומיות
פרק הרשות השופטת
פרק מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור
פרק הרשויות המקומיות

שער רביעי: הסדרים בדבר מעמדה של החוקה
פרק תיקון החוקה
פרק מצב חירום
פרק הוראות כלליות