חוות דעת

ביטול תקצוב תכנית "אופק חדש" ברשתות החרדיות חיוני למאמץ המלחמתי

| מאת:

הכנסת התכנית לרשתות החרדיות הייתה בעייתית מלכתחילה בשל פגיעתה בעקרונות הממלכתיות והשוויון במערכת החינוך. אך בעת מלחמה ובמצב של מצוקה תקציבית קשה, הצורך בעצירתה הפך חיוני. עד עתה טרם הוטמעה התכנית במערכת החינוך החרדית ולא נקבעו לה מנגנוני פיקוח ברורים - ולפיכך יש לעצור את יישומה לאלתר.

רקע

על פי ההסכם הקואליציוני בין הליכוד למפלגות החרדיות, שעוגן בכספים הקואליציוניים בתקציב המדינה לשנים 2024-2023, אמורות הרשתות החרדיות (החינוך העצמאי ובני יוסף) להטמיע את תכנית "אופק חדש" שתגדיל את שכר המורים החרדים. תכנית "אופק חדש" המקורית פועלת זה כ-15 שנה בבתי הספר הממלכתיים בישראל.

 1. מספר התלמידים ברשת החינוך העצמאי וברשת בני יוסף עמד בשנת תשפ"ג (2023-2022) על 178,000 תלמידים, המהווים 12% מן התלמידים בחינוך העברי ו-9% מכלל התלמידים בישראל. ההרחבה המתוכננת של התכנית בשנת הלימודים הבאה לכל מוסדות המוכר שאינו רשמי החרדיים (מוכש"ר) כולל גני ילדים תגדיל את מספר התלמידים תחת התוכנית ל-402,000, המהווים ל-20% מהחינוך העברי ו-16% מכלל התלמידים בישראל.
 2. עלות הטמעת התכנית ברשתות החרדיות בסוף שנת 2023 עומדת על 300 מיליון שקלים. הפעלה מלאה של התכנית ברשתות בשנת 2024 אמורה לעלות 900 מיליון שקלים. הרחבת התוכנית בשנת 2025 לכלל מוסדות המוכש"ר החרדיים עשויה להכפיל את תקציבה ולהעמיד אותה על 1.8 מיליארד שקלים לפחות בכל שנה.


נפרט עתה את הבעיות ביישום התוכנית:


בעייתיות עקרונית

הטמעת תכנית "אופק חדש" ברשתות החרדיות פוגעת בשלושה עקרונות יסוד במנהל תקין בכלל ובמערכת החינוך בפרט:  

א. עקרון הממלכתיות: העדפת חינוך ממלכתי על פני חינוך פרטי ולא ממלכתי

השוואת תקציבי הרשתות החרדיות לתקציבי החינוך הממלכתי מנוגדת לערך הבסיסי המקובל במדינות דמוקרטיות לפיו חינוך ממלכתי, המחויב לחוק חינוך ממלכתי ולמטרות החינוך הממלכתי והמחויב לפיקוח מלא - מקבל עדיפות הן במישור החוקתי והן במישור התקציבי.

ב. עקרון השוויון

תכנית "אופק חדש" המקורית הביאה לרפורמה במערכת החינוך ובצדה לעלייה ניכרת בשכר המורים. אולם תכנית "אופק חדש" לחינוך החרדי לא לוותה ברפורמה מקיפה הכוללת אקדמיזציה של מורים ושל פיתוח הקידום המקצועי שלהם. בהיעדר מנגנון שמגדיר את תכני ההשתלמות בחינוך החרדי (מנגנון שקיים ב"אופק חדש" המקורית) ישנו חשש לאפשרות של העלאה בדרגה ולתשלום שכר גבוה גם למי שלא עבר פיתוח מקצועי רלוונטי. החשש בעניין זה רק מתעצם לאור קביעת מנכ"ל רשת החינוך העצמאי בעלון מידע למורי הרשת, לפיה התוכנית כפופה לתנאי השכר של "אופק חדש", אך שומרת על עצמאות חינוכית ופדגוגית.

ג. פיקוח מלא על הקצאת כספי ציבור

לתכנית "אופק חדש" המקורית לווה מערך פיקוח ודיווח מלא ואישי של המורים תוך מעקב אחר הפיתוח המקצועי שלהם. תכנית "אופק חדש" לרשתות החרדיות לא כוללת פיקוח על הפיתוח המקצועי של המורים, ובכך היא מאפשרת לרשתות לקדם בדרגה מורים בלי שהם ראויים לכך.

ממחקר שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה ("אחד מחמישה תלמידים", 2020) ומדוח מבקר המדינה לשנת 2020 עולה שהפיקוח השוטף על הרשתות החרדיות בכלל ועל החינוך העצמאי בפרט הוא מינימלי ואינו כולל כמעט פיקוח תוכן. אם אין פיקוח על הנלמד כיום ברשתות החינוך החרדיות, ובייחוד בחינוך העצמאי בו לומדים מעל לשני שליש מתלמידי הרשתות, כיצד ניתן לצפות לפיקוח על תוכנית חדשה ומקיפה המחייבת יישום ופיקוח הדוקים?


בעייתיות בשל היעדר היערכות ליישום התוכנית

לדעתנו, יש לעצור את תקצוב התוכנית בשל העובדה שהרשתות עוד לא עמדו בדרישות המינימליות שהציב עבורן משרד החינוך.

 1. בחוזר שנכתב לרשתות החינוך החרדיות על ידי סמנכ"לית משרד החינוך ומנהלת תחום בכיר משכורות ב-18.7.23, נכתב שתנאי ליישום התוכנית ברשתות החרדיות הוא דיווח פרטני של מורי הרשת במערכת עוש"ר (עובדי הוראה שאינם רשמיים) של משרד החינוך באחריות מנהלי המוסדות. דיווח זה חיוני לצורך המעקב של משרד החינוך ועבור היכולת לשלם את התוספות הכספיות הכרוכות בתכנית.
 2. רשתות החינוך החרדיות לא עמדו אף בדרישה זו. במכתב שנשלח על ידי מנהלי אגף הבקרה למנכ"ל משרד החינוך ב-14.9.23, הם התריעו על כך שהמורים אינם מדווחים על שעות ההוראה במערכת עוש"ר, בה מדווחים המורים בחינוך הממלכתי. בפועל, הרשתות סירבו לאפשר למורים לדווח במערכת זו והעבירו את הדיווח דרך הנהלת הרשתות, בתוספת תצהיר כללי של מנהלי המוסדות. מנהלי אגף הבקרה מציינים שדרך זו איננה מאפשרת פיקוח ובקרה על היקף ההוראה של המורים ושכרם.
 3. ואכן, בשל סיבה זו, במכתב שנשלח על ידי סגן החשב הכללי באוצר, מר יונתן רזניק, ב-31.10.23, צוין שהרשתות לא השלימו את מלוא הדיווחים עד ה-15.11.23 וכמו כן שמשרד המשפטים מוודא את הטמעת התכנית ברשתות. כתוצאה מכך קבע החשכ"ל שיש מניעה לתשלום התוספת התקציבית, למרות מקדמות ששולמו בחודש ספטמבר למורים ברשתות.
 4. יתרה מכך, רשתות החינוך כלל לא הציגו תוכנית לשדרוג הפיתוח המקצועי וכיוצא בכך גם לא תוקצבה שום תוכנית כזו.
 5. היעדר תוכנית ממשית ליישום "אופק חדש" ברשתות החרדיות עולה בקנה אחד עם ממצאים שעלו במחקר המכון הישראלי לדמוקרטיה שצוין לעיל ועם דוח מבקר המדינה לשנת 2020. ממחקר ומדוח אלה עולה שהוראת לימודי היסוד (ליבה) בחינוך לבנים ברשתות החרדיות לוקה בחסר, למרות מחויבותם החוקית ל-100% של תכנית היסוד. מצב דברים זה כרוך בסירוב כמעט מלא של הרשתות לקיים בחינות מיצ"ב בבתי הספר. ואכן, סקר בנושא לימודי אנגלית שנערך על מכון הסקרים החרדי אסקריא העלה שרק 24% מן ההורים דיווחו שבניהם לומדים אנגלית בבית הספר, זאת אף ש-58% מן הבנים לומדים מוסדות המחויבים ללמד אנגלית. כיצד, אם כן, ניתן להגדיל את התקציב למורים החרדיים כאשר הם אינם עומדים אפילו בדרישות הבסיסיות של לימודי היסוד של חוזר מנכ"ל משרד החינוך? כיצד ניתן לקדם בדרגות מורים גברים כאשר האקרדיטציה העיקרית שלהם לפיתוח מקצועי היא שעות לימוד בכולל ומבחן על דפי גמרא?
 6. בעיות אלו מהוות כשלעצמן עילות מכריעות לביטול או למצער השהיית יישום תכנית "אופק חדש" ברשתות החרדיות.


בעייתיות התקצוב במצב מלחמה

הצורך בהשהיית התוכנית הפך אקוטי לאור מלחמת "חרבות ברזל". הבור התקציבי אליו נכנסה מדינת ישראל מחייב סריקה דקדקנית של ספר התקציב וביטול תקציבים שאינם חיוניים.

 1. במצב דברים זה יש לבחון בראש ובראשונה את הקצאת התקציבים הקואליציוניים לשנים 2024-2023 הן בשל היותם משאבים הכרחיים והן לאור החלטת הממשלה על הקפאת הכספים למעט במקרה של החלטת ממשלה מפורשת.
 2. לאור העובדה שתכנית "אופק חדש" עדיין לא הוטמעה ברשתות החרדיות, הרי שהיעדר היכולת לפקח על ההטמעה שלה והעלות הגבוהה שלה - שעוד תגדל בעתיד - מחייבים הקפאה מידית של הטמעת התוכנית ותקצובה.
 3. במסגרת המאבק של הרשתות החרדיות ליישום וקבלת תקציבים לתכנית "אופק חדש", נמנעו הרשתות מלשלם למוריהן את משכורות אוקטובר 2023 אף שתקציב הבסיס עבר אליהן ממשרד החינוך כמדי חודש. מהלך זה של אי העברת המשכורות נועד ליצור לחץ ציבורי על משרד החינוך ועל המערכת הפוליטית לצורך העברת תקציב, והיה אסור מבחינה חוקית ופסול ציבורית בעת מלחמה. הרשתות הבינו את הבעייתיות בצעד זה והעבירו לבסוף ב-9.11 את המשכורות למוריהן ללא התוספת של "אופק חדש".


סיכום

ביטול התקצוב לתכנית "אופק חדש" ברשתות החרדיות לשנת 2024-2023 חיוני לתקצוב המאמץ המלחמתי. צעד זה מקבל משנה תוקף גם לאור העובדה שהתוכנית עצמה טרם יושמה ברשתות החינוך החרדיות, הן מבחינת פיתוח התוכנית, הן ביחס לפיקוח עליה והן באשר לתוספות השכר שעוד לא ניתנו למורים ובצדק רב.