דו-שנתון דת ומדינה

רשימת מקורות

רשויות ציבוריות שהתקבל מהן מידע במסגרת בקשות חופש מידע

המוסד לביטוח לאומי

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

המשרד לשירותי דת

הנהלת בתי הדין הרבניים

הנהלת בתי המשפט

הקרן למורשת הכותל המערבי

זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה

משטרת ישראל

משרד האוצר

משרד החוץ

משרד החקלאות

משרד המשפטים

משרד הפנים

משרד התחבורה

משרד התרבות והספורט

משרד ראש הממשלה

נציבות שירות המדינה

צבא ההגנה לישראל

רשויות מקומיות

 

נתונים מקוונים ומאגרי מידע

אתר "מפתח התקציב"

נתוני תקציב המדינה ממערכת "פיסקלי דיגיטלי" של משרד האוצר

נתוני אתר ארגון OECD

מערכת הנתונים של הנהלת בתי הרבניים

מאגר המידע של בתי הדין השרעיים באתר מאגרי המידע הממשלתיים

מאגר חוקי העזר העירוניים של הרשויות המקומיות באתר משרד הפנים

רשימת ההיתרים באתר זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה

רשימת חקלאים בעלי היתר מכירה באתר מנהלת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל

 

דוחות ממשלתיים וציבוריים

דוח כספי לשנת 2021 של החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים

דוח על הוצאות השכר במשרדי הממשלה לשנים 2021-2020 של אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

דוח על הוצאות השכר של הגופים הציבוריים לשנת 2020 של אגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

דוחות היחידה להמרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות במשרד המשפטים

דוחות כספיים של המועצות הדתיות (ממערכת "אורי" של המשרד לשירותי דת), 2020-2010

דוחות כספיים של הקרן למורשת הכותל (מאתר "גיידסטאר" של משרד המשפטים), 2021-2017

דוחות כספיים של חברות קדישא (מאתר "גיידסטאר" של משרד המשפטים), 2020-2019

דוחות שנתיים של הנהלת בתי הדין הרבניים, 2019-2013

דוחות שנתיים של מינהל הסדרה ואכיפה של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, 2021-2013

מבקר המדינה, דוח שנתי 67ב, 2017

פרוטוקול מס' 109 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, 6.10.21

 

מחקרים ופרסומים

אריאל פינקלשטיין וגבריאל אבן צור, מערך הכשרות בישראל: סקירת נתונים, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2021.

אריאל פינקלשטיין, המועצות הדתיות בישראל: שירותי דת, מינהל ציבורי ופוליטיקה, מחקר מדיניות 118, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018.

אריאל פינקלשטיין, השבת בישראל: תמונת מצב, ירושלים: המכון לאסטרטגיה ציונית, 2016.

נתנאל פישר, אתגר הגיור בישראל: ניתוח מדיניות והמלצות, מחקר מדיניות 103, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015.

עדו אבגר, נתונים על סנקציות שהוטלו במטרה להביא לקיום פסקי דין של גירושין, ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע, 2021

שלמה נהיר, זמן הדיווח על נישואין של ישראלים שנערכו בחו"ל, ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2011.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: עיבודים מיוחדים ופרסומים תקופתיים

הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015

זוגות נשואים לפי גיל ודת — סוף שנת 2020 (עיבוד מיוחד)

לוח 2.29 — נישואין, גירושין, לידות חי, פטירות, ריבוי טבעי, פטירות תינוקות ולידות מת, לפי דת, השנתון הסטטיסטי לישראל 2022

לוח 2.3 — אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה, דת, מין וגיל, השנתון הסטטיסטי לישראל 2022

לוח 8.2 — שופטים, דיינים, עורכי דין, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, השנתון הסטטיסטי לישראל 2021

נישואין בחו"ל 2020-2000 (עיבוד מיוחד)

נישואין חד־מיניים של תושבים ישראלים שנישאו בחו"ל בשנים 2002–2020 ודווחו עד סוף שנת 2021 (עיבוד מיוחד)

נישואין של ישראלים בחו"ל 2020-2000

נתוני סקרי הוצאות משק הבית לשנים 2020-1987

 

ארגונים שהתקבל מהם מידע

גיור כהלכה (עתים)

הֲוָיָה — טקס ישראלי (ישראל חופשית)

התנועה הרפורמית

חופות (השגחה פרטית)

התנועה המסורתית (קונסרבטיבית)

מכון תמורה