נייר עבודה

דיאגנוזה של כשלי המשילות בישראל

מתוך המפגש השני של הפורום לתיקון שיטת הממשל

| מאת:

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית אשר תבחן, תגבש ותניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל. צוותי המחקר של המכון מגבשים הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון. לקראת המפגש השני של הפורום נכתב נייר העבודה בנושא תיקונים בדרכי הצטרפות למפלגה והליכי בחירת מועמדים הכולל ניתוח של המצב הקיים ושורת המלצות לתיקונו.

הרשות המבצעת במלכוד: הרשות המבצעת בישראל מצויה במלכוד. מחד גיסא, היא נידרשת לביצוע משימות רבות יותר מאשר מקבילותיה בעולם הדמוקרטי, חלקן משימות קיומיות ומיידיות, ונידרשת לספק שירותים רבים יותר בטווחי זמן קצרים יותר. מאידך גיסא, הרשות המבצעת בישראל סובלת מפגיעות כרונית המגבילה את יכולתה לעמוד במשימות אלו.

יציבות ותפקוד במבט השוואתי: בהשוואה למקבילותיהן בעולם, ממשלות ישראל אינן בלתי יציבות באופן חריג או מדאיג. ככלל, כושר הישרדותן ותפקודן אינם נחותים מאלו של ממשלות הפועלות תחת תנאים דומים, קרי, פרלמנט משוסע והיעדר הסכמה לגבי פתרון סוגיות מהותיות.

שורש הבעיה: פגיעות הרשות המבצעת בישראל. ממשלות ישראל וראשיהן חסרים את התמיכה והגיבוי הדרושים להם, וחמור מכך, נתונים תחת איום מצד אלו אשר אמורים לתמוך בהם ולגבות אותם. הקמת ותחזוק שותפויות הכרחיות הוא בגדר מאבק תמידי, הישרדותי, בו ממשלות, ובעיקר ראשי ממשלות, מצויים בעמדת נחיתות, פגיעים ללחצים ולמתקפות של "שותפיהם".

פגיעות הרשות המבצעת בישראל: זילות עקרון השותפות. פגיעותה של הרשות המבצעת בישראל נובעת מזילות עיקרון השותפות בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, בין חברות הקואליציה, בין חברי הממשלה, וברמה הפנים-מפלגתית. זילות עיקרון השותפות בארבע הרמות המוזכרות שומט את הקרקע עליה עומדת הרשות המבצעת בישראל.

  • מקור לדאגה. פגיעות הרשות המבצעת בישראל מהווה מקור לדאגה שכן תפקודה התקין של הרשות המבצעת הוא תנאי הכרחי לתפקודה של המערכת הדמוקרטית ככלל. מעבר לכך, הקושי של הרשות המבצעת לתפקד בצורה תקינה מניב מספר תוצרי לוואי אשר מאיימים על חוסנה ויציבותה של המערכת, בהם, ערעור בסיס הלגיטימציה עליו נסמכות ממשלות, תחושת חוסר יציבות בקרב הציבור, וכתוצאה מכך, עליית קרנן של חלופות לדפוס המשטר הפרלמנטרי ולדמוקרטיה הייצוגית ככלל.

שורש הבעיה ומוקד הפיתרון: פגיעות הרשות המבצעת בישראל אינה נגזרת של דפוס המשטר הפרלמנטרי. מוקד הבעיה ועל כן מוקד הפיתרון הוא פעולתם של הסדרים מוסדיים אשר אינם מתמרצים הקמת שותפויות בנות-קיימא ומחיבות, ואף מתמרצים התנערות של שותפים רבלוונטיים ממחויבותיהם. לפיכך, הבראת המשטר הדמוקרטי בישראל וחישול הרשות המבצעת אינו מחייב שינוי של דפוס המשטר, אלא כיוונון מחדש של הסדרים מוסדיים כדי שיעודדו הקמתם של שותפויות מהותיות ומחייבות.

הורידו את נייר העבודה המלא: דיאגנוזה של כשלי המשילות בישראל