הצבעת אזרחים ישראלים מחו"ל

הצעה לסדר 9, מרץ 2016

המכון הישראלי לדמוקרטיה, הכין הצעה המסדירה את סוגיית הצבעת אזרחים ישראלים בחול.  זו הוכנה ע"י ד"ר עופר קניג ונשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר. 

הזכות היסודית להצביע נמנעת היום בפועל מעשרות אלפי ישראלים השוהים מחוץ למדינה ביום הבחירות. עומדת לפניהם, כמובן, האפשרות להגיע ארצה ביום הבחירות, אך המחיר של זה גבוה ולא סביר. מדינת ישראל מספקת כיום מגוון הסדרי הצבעה מיוחדים לאנשים המנועים מלהצביע בקלפי שהם משויכים אליה, אך היא נמנעת מלעשות כן לרוב הישראלים השוהים בחו"ל. מציאות זו יוצרת עוול וחוסר צדק, שכן היא שוללת זכות דמוקרטית חשובה מציבור רחב ומפלה אותו בהשוואה לציבורים אחרים. חוסר צדק זה צורם במיוחד מאחר שהגלובליזציה מאפשרת ניידות נוחה וקלה של אזרחים שחיים פרק זמן מוגבל מחוץ למדינת האם שלהם. יצוין כי במרבית הדמוקרטיות מקובלים מנגנונים שמאפשרים לחלק מאזרחיהן להצביע מחו"ל. 

אנו סבורים כי יש לאפשר לחלק מאזרחי ישראל לממש את זכות הבחירה שלהם מחו"ל, ואולם יש לעשות זאת באופן זהיר ומאוזן ולהציב בתוך כך אמות מידה ברורות לזכאות להצבעה שכזאת. כמו כן יש להביא בחשבון את ההשלכות הלוגיסטיות, התקציביות והחוקתיות של צעד כזה. חשוב להדגיש: הענקת זכות הצבעה גורפת לאזרחי ישראל שחיים בחו"ל היא צעד בעייתי ומסוכן לנוכח הייחודיות של מדינת ישראל — שבה האזרחות נרכשת בקלות יחסית (מכוח חוק השבות); שרבּים מאזרחיה אינם מתגוררים בה; ושהסוגיות המוכרעות בבחירות בה קיומיות וכבדות משקל. אנו תומכים אפוא ביוזמה לתקן את חוק הבחירות לכנסת באופן שיאפשר לישראלים השוהים זמנית בחו"ל ואשר ברור כי מרכז החיים שלהם בישראל, ולהם בלבד, לממש את זכות ההצבעה שלהם גם מחוץ לשטח המדינה.

שלוש שאלות היסוד בדיון כזה הן: 

1) מה תהיינה אמות המידה שיכריעו מי יהיה זכאי להצביע גם מחו"ל?
2) היכן ובאיזה אופן יתבצע הליך ההצבעה?
3) כיצד יחושבו וייספרו קולות המצביעים מחו"ל?

מערכת השיקולים שתופעל בנוגע להרחבת הזכאים להצביע מחו"ל חייבת לתת את הדעת גם לסכנה המוחשית של "מדרון חלקלק": שינוי המצב הקיים, גם אם ייעשה במידה זהירה ומאוזנת ועל פי הקריטריונים המגבילים המוצעים כאן, עלול להיות תקדים להרחבה עתידית של אוכלוסיית הזכאים לבחור מחו"ל. יש חשש ממשי שגורמים למיניהם יחתרו, משיקולים פוליטיים־מפלגתיים צרים, לשנות את אמות המידה באופן שלמעגל בעלי זכות הבחירה יתווספו גם אזרחים שמרכז חייהם אינו בישראל. על מקבלי ההחלטות להביא בחשבון את הסכנה הזאת ולהעמידה כנגד העוול הנוהג כיום כלפי ישראלים השוהים זמנית בחו"ל ואינם יכולים לממש בפועל את זכותם הדמוקרטית היסודית. 

אם ההכרעה תצטרך להיות בסופו של דבר בין מתן זכות הצבעה גורפת לאזרחי ישראל החיים בחו"ל ובין שימור המצב הקיים — אנו ממליצים לדבוק בסטטוס קוו.