מבצע

דגמים של שיתוף אזרחים

מחקר מדיניות 26

מהי משמעותן של היוזמות לשיתוף אזרחים על ידי השלטון בתהליכי קבלת ההחלטות? האם יוזמות אלה מסייעות לשיקום יחסי האמון שבין הציבור למוסדות הדמוקרטיים, או שמא הן משום נדבך נוסף בהיחלשותה של המערכת הפוליטית? 

מהי משמעותן של היוזמות לשיתוף אזרחים על ידי השלטון בתהליכי קבלת ההחלטות? האם יוזמות אלה מסייעות לשיקום יחסי האמון שבין הציבור למוסדות הדמוקרטיים, או שמא הן משום נדבך נוסף בהיחלשותה של המערכת הפוליטית? המחקר שלפנינו בודק סוגיות אלה וסוגיות נוספות בראייה ביקורתית: המסקנה העולה ממנו היא שמיזמי שיתוף האזרחים אכן מסייעים לחיזוק הדמוקרטיה והקשר הבלתי אמצעי בין האזרח לרשויות ולנבחריו, אך בו בזמן יש לתת את הדעת גם לאופיים הבלתי שוויוני, המעניק יתרון לקבוצות מבוססות ובעלות משאבים על פני מיעוטים וקבוצות שבשולי החברה. כמו כן, יש להבחין בין שותפות למראית עין, המתקיימת בחלק מהמקרים, לבין שותפות אמתית אשר משפיעה על תהליך קבלת ההחלטות.

מבוא

פרק ראשון: שיתוף אזרחים  

פרק שני:  יחסי גומלין בין המדינה לאזרח

נקודת המבט של האזרח - אוריינטציות כלפי המערכת הפוליטית  
עניין בפוליטיקה   
תפיסה של יכולת להשפיע   
אמון במוסדות הפוליטיים   
הון חברתי   
תמיכה בדמוקרטיה
נקודת המבט של המדינה - שינוי יחסי הכוחות בזירה הפוליטית   

פרק שלישי: שיתוף אזרחים בתכנון עירוני   
תכנון מהו?   
דוגמאות מהעולם   
שיתוף אזרחים בתכנון עירוני בישראל   
פרויקט שיקום שכונות   
דגמים נוספים של שיתוף אזרחים בתכנון בישראל  
הערכה  

פרק רביעי: מינהלים קהילתיים   
איטליה  
ארצות הברית - ניו-יורק   
הולנד    
סקנדינביה   
ישראל    
הערכה    

פרק חמישי: מעורבות הורים בחינוך   
דנמרק    
ארצות-הברית   
ישראל    
הערכה    

פרק שישי: מיזמי שיתוף דליברטיביים   
סקרים דליברטיביים (Deliberative polls)   
דיונים עירוניים (Urban debates)   
ועידות אזרחים (Consensus conferences)  
המודל הדני
ועידות אזרחים בישראל   
הערכה    
נספח  

פרק שביעי: דילמות של שיתוף - דיון  
יחסי שלטון-אזרחים: פטרנליזם מול העצמה   
ייצוגיות ושוויון - מי משתתף?   
מטרות השיתוף: חינוך והשפעה  
אופי הסוגיה או הגדרת התפקיד   
מקומי מול לאומי   
שיתוף מוסדי מול אד-הוק   
שלב המעורבות - ראשוני או מאוחר   
מעמד מייעץ מול מחייב   
עתידו של השיתוף בישראל   

סיכום

הערות

English Summary