מהפך 1977: היבטים רב תחומיים - מפגש ראשון

מרכז מורשת בגין, ירושלים

קבוצת מחקר

מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה; מרכז מורשת מנחם בגין; המכון הישראלי לדמוקרטיה

קול קורא לקבוצת מחקר
מהפך 1977: היבטים רב תחומיים

מוסד הרצל לחקר הציונות ולימודה, מרכז מורשת מנחם בגין והמכון הישראלי לדמוקרטיה מזמינים חוקרים ותלמידי דוקטורט מכל הדיסציפלינות להציע את מועמדותם להשתתפות בקבוצת מחקר שעתידה להיפתח בשנת הלימודים תשע"ה.

קבוצת המחקר תכלול חוקרים בכירים וצעירים מתחומים שונים, העוסקים במסגרת מחקריהם בהשפעותיו של המהפך הפוליטי שאירע בשנת 7711 על מכלול היבטיו בתחומי הכלכלה, החברה, המשפט והפוליטיקה, ובין היתר: הדמוקרטיה הישראלית, יחסי חוץ ומדיניות חוץ, סוגיות ביטחוניות, תהליכים סוציו אקנומיים, הפרטה ומדינת הרווחה, רב תרבותיות, זהות - קולקטיבית, שסעים ופערים חברתיים, יחסי עדות וסוגיות של דת ומדינה.

השיח הציבורי והאקדמי מייחס למהפך הפוליטי שאירע בשנת 7711 השפעות מרחיקות לכת על מגוון תהליכים שפקדו מאז את מדינת ישראל. נדמה כי תהליכים אלו כרוכים בשאלות היסוד שעמן מתמודדת החברה הישראלית: לאומיות, יהדות, דמוקרטיה והיחסים ביניהן. המחקר האקדמי והשיח הציבורי רוויים בנקודות מבט ובניתוחים שונים המבקשים לכונן נרטיבים מגוונים ונבדלים זה מזה אשר להשלכות המהפך. במסגרת המחקר בתחום נבחנות סוגיות תיאורטיות דוגמת יחסי כוח פוליטיים וחברתיים, שאלות של זהות, רב תרבותיות ותהליכים כלכליים מבניים בצד סוגיות פרטיקולאריות דוגמת הסכם השלום עם מצרים, מלחמת לבנון ותהליכי הפרטה. נקודות מבט ודיסציפלינות שונות מניבות, מטבע הדברים, ניתוח ומסקנות שונים אולם אין חולק על היותו של המהפך נקודת ציון ומפנה משמעותית. כפועל יוצא מכך, גלומה חשיבות רבה בפיתוח והעשרת השיח והמחקר בתחום ככלי להבנת תהליכי עומק ורוחב הפוקדים את החברה הישראלית במגוון של תחומים מטרתנו הינה לגבש קבוצת חוקרים מובילה הנפגשת באופן קבוע לשם דיון, החלפת רעיונות, יצירת כר פורה לשיתופי פעולה, עידוד שיח וצבירת ידע תוך תהליך של הפריה הדדית ומתן משוב.

במסגרת הקבוצה תנתן למשתתפים הזדמנות להציג את מחקריהם, ובכלל זה, מחקרים המצויים בתהליך עבודה. כמו כן, יתארחו בפורום מרצים חיצוניים. הקבוצה תקיים במהלך שנת תשע"ה כשישה מפגשים שיתקיימו, לסירוגין, באוניברסיטת חיפה, במרכז למורשת מנחם בגין ובמכון הישראלי לדמוקרטיה. הסעות תועמדנה לרשות המשתתפים. 

המעוניינים ליטול חלק בקבוצת המחקר מתבקשים לשלוח תקציר בן חצי עמוד המתאר את נגיעתו של המחקר לנושאים ולתמות שידונו בקבוצה וכן קו"ח ופרטי המוסד האקדמי והמחלקה. 

בקשות יש לשלוח אל מאיה מארק בכתובת הדוא"ל: markmaya@post.tau.ac.il עד ליום 18.11.2014.

המפגשים יתקיימו בשעות 17:30 - 20:30 בתאריכים ובמקומות הבאים:

יום ה', 27.11.2014 מרכז מורשת בגין, ירושלים
יום ב', 5.1.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 8.2.2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה, ירושלים
יום ב', 16.3.2015 אוניברסיטת חיפה
יום א', 19.4.2015 אוניברסיטת חיפה
יום ב', 18.5.2015 מרכז מורשת בגין, ירושלים