שנתון החברה החרדית

תעסוקה

פרק ד

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק תעסוקה

אחד ממוקדי הדיון הציבורי על מקומה של הקהילה החרדית בחברה הישראלית הוא התעסוקה. הפער הגדול ביותר בעניין זה בין חרדים לשאר האוכלוסייה היהודית בישראל היה ב־2002, אז כשליש בלבד מן הגברים החרדים היו מועסקים ורק מעט מעל מחצית מהנשים. בשנים 2015-2003 חל מפנה בשיעורי התעסוקה באוכלוסייה החרדית, אצל גברים ונשים כאחד, הקשור בשילוב של צורכי הקהילה עם מדיניות ציבורית שתמכה במגוון דרכים בכניסת חרדים לשוק העבודה. התוצאה של שינוי זה היא שכיום למעלה ממחצית מן הגברים החרדים (52%) ומעל שלושה רבעים מן הנשים החרדיות (78%) עובדים. עם זאת, בשנים האחרונות (2020-2015) העלייה בשיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים נעצרה.

תרשים ד/2

תיאור מצבה של האוכלוסייה החרדית בעולם העבודה אינו מתמצה בשיעורי תעסוקה. רכיב מרכזי נוסף הוא רמת ההכנסה. גובה ההכנסה הממוצעת של עובדים חרדים הוא 59% מגובה ההכנסה הממוצעת של עובדים יהודים לא־חרדים. הסיבות לפער זה הן היקף תעסוקה קטן יותר אצל החרדים ורמת הכנסה נמוכה יותר, שהיא גם תוצאה של התמקדות בענפים כלכליים שרמת ההכנסה בהם נמוכה יותר.

תרשים ד/3

ממצאי השנתון מלמדים על התקרבות בתחומי התעסוקה של נשים חרדיות לתחומי התעסוקה של יהודיות לא–חרדיות, המתבטאת בירידה בשיעור החרדיות העובדות בתחום החינוך ועלייה בשיעור העוסקות בהיי-טק. התחזקותה של מגמה זו עשויה לתת את פירותיה בטווח הארוך יותר גם בהכנסה לנפש, וכנגזרת ממנה – ברמת החיים של משק הבית החרדי. עם זאת, בקרב הגברים החרדים אנו לא מזהים מגמה דומה.

כל הלוחות