שנתון החברה החרדית

חינוך

פרק ב

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק חינוך

תלמידים לפי זרם חינוך

לחינוך החרדי חלק נכבד במערכת החינוך העברית בפרט (25%) ובמערכת החינוך הישראלית בכלל (19%). מתחילת שנות האלפיים חל גידול מהיר במספר התלמידים בחינוך החרדי, אבל קצב זה הואט בחמש השנים האחרונות (3.7% בשנה), בצד גידול מהיר מבעבר בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי (2.3% בשנה).

בעשור האחרון חלו בחינוך החרדי שינויים מערכתיים ומבניים, ובהם הקמת מחוז חרדי במשרד החינוך וייסוד זרם החינוך הממלכתי־חרדי. בשנת הלימודים תשפ"א (2020/21) למדו בחינוך החרדי – היסודי והעל־יסודי – כ־362,000 תלמידים. רוב מוסדות החינוך החרדיים (75%) שייכים לזרם המוכר שאינו רשמי (בכלל זה החינוך העצמאי ורשת בני יוסף – מעיין החינוך התורני), קרוב לרבע (23%) שייכים לזרם הפטור, ו-2% שייכים לזרם הממלכתי-חרדי.

בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) נבחנו 58% מהבנות החרדיות בבחינת בגרות אחת לפחות, לעומת 31% בלבד עשור קודם לכן, בשנת הלימודים תשס"ט (2008/09). לעומת זאת, באותן שנים נרשמה ירידה קלה בשיעור הנבחנים בקרב הבנים – מ-16% ל-15%. שיעור הזכאיות והזכאים לתעודת בגרות במגזר החרדי בשנת הלימודים תשע"ט היה 14% בלבד, לעומת 81% מהתלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

במערכת החינוך וההשכלה העל־תיכונית לגברים חרדים ארבעה מסלולים: לימודים בישיבה, לימודים ב"כולל", לימודים אקדמיים והכשרה מקצועית. לנשים החרדיות האפשרויות הן לימודים בסמינר (בכלל זה הכשרה מקצועית) ולימודים אקדמיים. בשנים 2020-2014 חלה עלייה של 43% בשיעור בחורי הישיבות והאברכים הישראלים, ומספרם עומד נכון לשנת 2020 על 146,150. עלייה זו נבעה ככל הנראה מגידול בתמיכת המדינה בלומדים, שבד בבד גם הובילה לבלימת המגמה של כניסת גברים חרדים לשוק התעסוקה.

בשנים 2020-2010 שולש מספר החרדים, גברים ונשים, הלומדים לתואר אקדמי. קצב הגידול במספר הסטודנטים החרדים, שהואט בשנים 2018-2016, שב לעלות במהירות, בייחוד בשנת הלימודים החולפת – 2020/21 (תשפ"א) – שנת הקורונה. מספר הסטודנטים החרדים בשנה זו עמד על כ־14,700. המקצועות שהחרדים לומדים הם פרקטיים ברובם וכאלה שמאפשרים עבודה בתוך הקהילה החרדית (חינוך והוראה, מקצועות עזר רפואיים, מינהל עסקים, משפטים) או השתלבות במקצוע הנצרך בשוק העבודה. החרדים בוחרים ללמוד בעיקר במכללות, שתנאי הסף לקבלה בהן נמוכים יחסית, ורק 11% מהם לומדים באוניברסיטאות (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה), לעומת 31% בקרב יהודים לא-חרדים. שיעור הנשירה של סטודנטים חרדים מלימודים אקדמיים בין השנים א' ו-ב' ירד בשנים האחרונות, והוא דומה לשיעור הנשירה של סטודנטים יהודים לא־חרדים. מספר הסטודנטים החרדים הלומדים בהכשרה מקצועית טכנולוגית (במסגרת מה"ט) עמד בשנת הלימודים תשפ"א על 4,900.

לשנתון המלא >

כל הלוחות