מבצע

יהודית, חרדית ודמוקרטית: מדינת ישראל והדמוקרטיה בעיניים חרדיות

חרדים בישראל

מסמך זה מבקש לשקף את יחסם העדכני של החרדים לשאלות יסוד מהותיות המלוות את הקיום המשותף בישראל. הבחינה כללה בירור יחסם של חרדיות וחרדים למדינה ותחושת השייכות שלהם אליה מבחינה אידאולוגית ומעשית, עמדותיהם בעניינים הנוגעים לערכי הדמוקרטיה במדינה היהודית, עמדותיהם כלפי סמכותה של הכנסת וכלפי מקורות סמכות אחרים, ויחסם לקבוצות מיעוט.