שנתון החברה החרדית

תעסוקה

פרק ד

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק תעסוקה

שיעורי תעסוקה

השילוב של צורך כלכלי דוחק עם מדיניות ציבורית תומכת בכניסת חרדים לשוק העבודה יצר בשנים 2019-2003 מפנה בשיעורי התעסוקה באוכלוסייה החרדית, אצל גברים ונשים כאחד. בעקבות השינוי למעלה מ-50% מן הגברים החרדים בגילים 64-25 ו-77% מן הנשים החרדיות באותם גילים עובדים. ואולם העלייה המרשימה שנמשכה כמה שנים נעצרה ב-2015, ומאז לא חל שינוי בשיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים. עם זאת, בקרב הנשים העלייה נמשכה. אפשר שהַדריכה בַּמקום היא תוצאה של יישום ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה שהוקמה בשנה זו, שבעקבותיהם קטנו התמריצים לכניסה לעבודה וגדלה התמיכה בבחורי ישיבות ובאברכים.

שכר

רכיב חשוב ביותר בתעסוקה הוא רמת ההכנסה מעבודה. גובה ההכנסה הממוצעת של עובדים חרדים בשנת 2018 היה 59% מגובה ההכנסה הממוצעת של יהודים לא חרדים. אצל הגברים החרדים השכר הנמוך נובע בעיקר משכר שעתי נמוך (67% מהשכר השעתי של גברים יהודים לא־חרדים) אך גם ממספר שעות עבודה נמוך (84% ממספר שעות העבודה של גברים יהודים לא־חרדים). בקרב נשים חרדיות השכר הנמוך נובע בעיקר מעבודה במשרות חלקיות (77% משעות העבודה של יהודיות לא־חרדיות). השכר השעתי של נשים חרדיות קרוב יותר לשכר השעתי של יהודיות לא־חרדיות (85%). כמו כן האוכלוסייה החרדית מתרכזת בענפים כלכליים שהשכר בהם נמוך יותר, למשל חינוך. מנגד ניכר היעדרם של העובדים החרדים מענפי התעשייה וההיי־טק. עם זאת, בשנים האחרונות חלה ירידה בשיעור החרדים העובדים בתחום החינוך ועלייה בשיעור המועסקים בענפי התעשייה. התחזקות מגמה זו עשויה לתת את פירותיה בעתיד גם בהכנסה לנפש, וכנגזרת ממנה – ברמת החיים של משק הבית החרדי.

כל הלוחות