שנתון החברה החרדית בישראל

חינוך

פרק ב

| מאת:

לכל לוחות האקסל בפרק חינוך

תלמידים לפי זרם חינוך

לחינוך החרדי חלק נכבד במערכת החינוך העברית בפרט (25%) ובמערכת החינוך הישראלית בכלל (19%). מתחילת שנות האלפיים חל גידול מהיר במספר התלמידים בחינוך החרדי, אבל קצב זה הואט בחמש השנים האחרונות (3.5% בשנה), בצד גידול מהיר מבעבר בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי (2.3% בשנה).

בעשור האחרון חלו בחינוך החרדי שינויים מערכתיים ומבניים, ובהם הקמת מחוז חרדי במשרד החינוך וייסוד זרם החינוך הממלכתי־חרדי. בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) למדו בחינוך החרדי – היסודי והעל־יסודי – כ־347,000 תלמידים. רוב מוסדות החינוך החרדיים (74.5%) שייכים לזרם המוכר שאינו רשמי (בכלל זה החינוך העצמאי ורשת בני יוסף – מעיין החינוך התורני), קרוב לרבע (22.5%) שייכים לזרם הפטור, ו-3% שייכים לזרם הממלכתי.

בחינות בגרות

בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) נבחנו 55% מהבנות החרדיות בבחינת בגרות אחת לפחות, לעומת 31% בלבד תשע שנים קודם לכן, בשנת הלימודים תשס"ט (2008/09). לעומת זאת, באותן שנים נרשמה ירידה קלה בשיעור הנבחנים בקרב הבנים – מ-16% ל-14%. שיעור הזכאיות והזכאים לתעודת בגרות במגזר החרדי בשנת הלימודים תשע"ח היה 13% בלבד, לעומת 80% מהתלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

תלמידי ישיבות

בשנים 2014-2013 ירד מספרם של תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" יחסית לשנים קודמות, אבל משנת 2015 הוא עולה שוב. בשנת 2019 למדו 140,614 תלמידים במוסדות החרדיים המיועדים לבני 18+, מתוכם 70% אברכים. מדובר בקצב גידול של 5% בשנה, גבוה מקצב הגידול הטבעי של המגזר החרדי שהתלמידים משתייכים אליו.

לימודים אקדמיים

שנים רבות היה מספר החרדים הלומדים לתארים אקדמיים נמוך ביותר. עם זאת, בעקבות השינויים בדרישות שוק העבודה והקמת מוסדות מותאמים לצורכי המגזר החרדי נרשמה בשנים 2019-2010 עלייה של פי שלושה במספר הסטודנטים החרדים במוסדות להשכלה גבוהה. בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) למדו במוסדות האקדמיים כ-13,100 סטודנטים חרדים, 68% מהם נשים. בשנה זו, לאחר כמה שנים של דשדוש, שב לעלות מספר הסטודנטים החרדים בשיעור כולל של 9% - 12% בקרב הנשים החרדיות ו-3% בלבד מהגברים החרדים. שיעור הלומדים לתארים מתקדמים עלה בצורה דרמטית יותר ועומד על 1,630 סטודנטים – פי חמישה מאשר בשנת 2010. בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) לבדה נרשמה עלייה של 17% לעומת השנה שקדמה לה.

התפלגות תחומי הלימוד לתואר ראשון של הסטודנטים החרדים שונה מזו של כלל הסטודנטים, והם מעדיפים ללמוד מקצועות פרקטיים שמאפשרים עבודה בתוך הקהילה החרדית, כגון חינוך והוראה (31% מהסטודנטים החרדים לעומת 15% בקרב כלל הסטודנטים), מקצועות עזר רפואיים (10% בקרב הסטודנטים החרדים לעומת 5% מכלל הסטודנטים), וכן מקצועות שנחשבים קלים יחסית מבחינת דרישות הסף האקדמיות, דוגמת מנהל עסקים (10% מהחרדים לעומת 8.5% מכלל אוכלוסיית הסטודנטים).

עם זאת, הסטודנטים החרדים מגיבים לשינויים בשוק העבודה ושינויים ברגולציה של המדינה. כך,  שיעור החרדים הלומדים משפטים, שבשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) עמד על 12%, ירד בשנת הלימודים תשע"ט (2018/19) ל-5%, כמו בכלל האוכלוסייה (5%). גם שיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מנהל עסקים ירד באותן שנים מ-14% ל-10%.

במקביל, חלה עלייה בשנים אלה בשיעור הסטודנטים החרדים הלומדים מדעי החברה (מ-8% ל-19.5%) ושל אלו הלומדים מדעי המחשב והטבע (מ-9% ל-14%). כתוצאה משינויים אלו, הפערים בתחומי לימוד בין חרדים ללא חרדים קטנים מבעבר.

נוסף ללימודים אקדמיים מתקיים בישראל מערך נרחב של הכשרות מקצועיות שתחום מרכזי בו הוא הכשרות טכנולוגיות. הכשרות אלו הן בתחום האחריות של המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט). מספר החרדים שלמדו במסלולי הכשרה אלו עמד בשנת 2019 על כ־ 4,400 סטודנטים, מהם כ-70% בנות.

לשנתון המלא >

כל הלוחות