שנתון החברה החרדית

חינוך

פרק ב

| מאת:

לכל לוחות ה-Excel בפרק חינוך >>

מתחילת שנות האלפיים חל גידול מהיר במספר התלמידים בחינוך החרדי, ובשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) למדו בחינוך החרדי – היסודי והעל־יסודי – כ־373,000 תלמידים. החינוך החרדי הוא כיום 25.5% ממערכת החינוך העברית ו־19.5% ממערכת החינוך הישראלית כולה.

בעשור האחרון חלו שינויים מערכתיים ומבניים בחינוך החרדי, ובהם הקמת מחוז חרדי במשרד החינוך וייסוד זרם החינוך הממלכתי־חרדי. רוב מוסדות החינוך החרדיים (74%) שייכים לזרם המוכר שאינו רשמי (בכלל זה החינוך העצמאי ורשת בני יוסף – מעיין החינוך התורני), קרוב לרבע (22.5%) שייכים לזרם הפטור, ו־3.5% שייכים לזרם הממלכתי־חרדי.

תלמידות ותלמידים בחינוך העברי, לפי פיקוח (במספרים מוחלטים וב-%)

בשנת הלימודים תש"ף (2019/20) נבחנו 59% מהבנות החרדיות בבחינת בגרות אחת לפחות, לעומת 31% בלבד עשור קודם לכן, בשנת הלימודים תשס"ט (2008/09). לעומת זאת, באותן שנים נרשמה ירידה קלה בשיעור הנבחנים בקרב הבנים – מ־16% ל־15%. שיעור הזכאיות והזכאים לתעודת בגרות במגזר החרדי בשנת הלימודים תשע"ט היה 14% בלבד, לעומת 83% מהתלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי־דתי.

הניגשים לבחינות הבגרות, הזכאים לתעודת בגרות והעומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות, לפי פיקוח (במספרים מוחלטים וב-%)

במערכת החינוך וההשכלה העל־תיכונית לגברים חרדים ארבעה מסלולים: לימודים בישיבה, לימודים ב"כולל", לימודים אקדמיים והכשרה מקצועית. לנשים החרדיות האפשרויות הן לימודים בסמינר (ובכלל זה הכשרה מקצועית) ולימודים אקדמיים. בשנים 2021-2014 חלה עלייה של 46% במספר בחורי הישיבות והאברכים הישראלים, ובשנת 2021 עמד מספרם על 138,367. עלייה זו נבעה, ככל הנראה, מגידול בתמיכת המדינה בלומדים, שבד בבד גם הובילה לבלימת המגמה של כניסת גברים חרדים לשוק התעסוקה.

תלמידי ישיבות ואברכים (במספרים מוחלטים)

קצב הגידול במספר הסטודנטים החרדים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה מהיר. בשנים 2022-2009 גדל מספרם ב־235%, לעומת גידול של 19% במספר הכללי של הסטודנטים. שיעור החרדים מכלל הסטודנטים עמד בשנת הלימודים תש"ע (2009/10) על 2%, וקפץ בשנת הלימודים תשפ"ב (2021/22) ל־4.5%. בתריסר השנים האלה גדל מספר הסטודנטים החרדים ב־10.5% בשנה בממוצע.
מספר הסטודנטים החרדים בשנת תשפ"ב (2021/22) עמד על כ־15,600. המקצועות שהחרדים לומדים הם פרקטיים ברובם וכאלה שמאפשרים עבודה בתוך הקהילה החרדית או השתלבות במקצוע הנצרך בשוק העבודה (כמו חינוך והוראה, מקצועות עזר רפואיים, מינהל עסקים ומשפטים). החרדים בוחרים ללמוד בעיקר במכללות, שתנאי הסף לקבלה בהן נמוכים יחסית, ורק 8.5% מהם לומדים באוניברסיטאות (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה), לעומת 33.5% בקרב יהודים לא־חרדים. שיעור הנשירה של סטודנטים חרדים מלימודים אקדמיים בין שנה א' לשנה ב' ירד בשנים האחרונות, והוא דומה לשיעור הנשירה של סטודנטים יהודים לא־חרדים. מספר הסטודנטים החרדים הלומדים בהכשרה מקצועית טכנולוגית (במסגרת מה"ט) עמד בשנת הלימודים תשפ"א על 5,200.

סטודנטיות וסטודנטים חרדים במוסדות להשכלה גבוהה (במספרים מוחלטים)


לוחות ה-Excel בפרק חינוך