שנתון החברה החרדית

רמת חיים

פרק ג

| מאת:

לכל לוחות ה-Excel בפרק רמת חיים >>

היקפי העוני והשפעתם על רמת החיים באוכלוסייה החרדית גדולים בהרבה מהיקפם והשפעתם בשאר האוכלוסייה בישראל. אומנם מ־2015 ניכרת ירידה בשיעורי העוני באוכלוסייה החרדית, אך שיעורים אלו עדיין גבוהים מאוד, ובשנת 2019 הם עמדו על 44%, לעומת 22% בכלל האוכלוסייה בישראל.

תחולת העוני של משפחות, לפי קבוצת אוכלוסייה (ב-%)

רמת החיים קשורה קשר הדוק לרמת ההכנסות וההוצאות של משק הבית. בשנת 2019 הייתה ההכנסה החודשית ברוטו של משק בית חרדי 14,121 ש"ח בממוצע – נמוכה בהרבה מההכנסה ברוטו של משק בית יהודי לא־חרדי (21,843 ש"ח). הגורמים להכנסה הנמוכה הזאת הם תא משפחתי המבוסס פעמים רבות על מפרנס יחיד, או מפרנסת יחידה, העובדים בהיקף משרה קטן במשלח יד שרמת ההכנסה בו נמוכה, וכן שימוש מופחת בהון ובקרנות פנסיה.

כאשר בודקים את ההוצאה החודשית של משקי הבית, מתברר כי משק בית חרדי הוציא ב־2019 13,824 ש"ח בחודש, 21% פחות ממשק בית יהודי לא־חרדי, אף שמספר הנפשות הממוצע במשק בית חרדי עומד על קרוב לפי שניים. פערי ההוצאה יכולים להיות מוסברים במאפייני תרבות הצריכה החרדית, הדוגלת בחיסכון, וכן במרחבי צריכה קהילתיים ייעודיים לאוכלוסייה החרדית, המאפשרים לקנות מוצרים בזול ולפעמים אפילו לקבלם חינם אין כסף.

הכנסה והוצאה חודשית לנפש (במספרים מוחלטים)

ניתוח דפוסי ההתנהגות הקשורים ברמת החיים של הציבור החרדי מלמד שהפערים בין שתי האוכלוסיות – החרדית והיהודית הלא־חרדית – עודם גדולים, אף שהצטמצמו בשנים האחרונות. כך גם באשר לרמת ההכנסה, לשיעורי העוני, לצריכה ולמינוע. התחום היחיד שמצאנו בו דמיון מלא כמעט בין שתי האוכלוסיות הוא הבעלות על דירה.


לוחות ה-Excel בפרק רמת חיים