שנתון החברה החרדית

תעסוקה

פרק ד

| מאת:

לכל לוחות ה-Excel בפרק תעסוקה >>

אחד ממוקדי הדיון הציבורי על מקומה של הקהילה החרדית בחברה הישראלית הוא התעסוקה. בשנת 2002 היו מועסקים כשליש מהגברים החרדים, ורק מעט יותר ממחצית הנשים. בשנים 2015-2003 חל מפנה בשיעורי התעסוקה באוכלוסייה החרדית, אצל גברים ונשים כאחד, בעקבות שילוב של צורכי הקהילה ומדיניות ציבורית שתמכה במגוון דרכים בכניסת חרדים לשוק העבודה. התוצאה של שינוי זה היא שכיום למעלה ממחצית מהגברים החרדים (51%) ומעל שלושה רבעים מהנשים החרדיות (78%) עובדים. עם זאת, בשנים האחרונות (2021-2015) נעצרה העלייה בשיעורי התעסוקה בקרב גברים חרדים.

מועסקים בקרב בני 64-25 (ב-%)

תיאור מצבה של האוכלוסייה החרדית בעולם העבודה אינו מתמצה בשיעורי תעסוקה. רכיב מרכזי נוסף הוא רמת ההכנסה. גובה ההכנסה הממוצעת של עובדים חרדים הוא 61% מגובה ההכנסה הממוצעת של עובדים יהודים לא־חרדים. הסיבות לפער זה הן היקף תעסוקה קטן יותר אצל החרדים ורמת הכנסה נמוכה יותר, שהיא תוצאה של התמקדות בענפים כלכליים שרמת ההכנסה בהם נמוכה יותר.

הכנסה ממוצעת ברוטו לחודש בקרב בני 64-25 (ב-ש"ח)

בשבע השנים האחרונות שנבדקו (2021-2014) לא ניכרת מגמת התקרבות בין ענפי הכלכלה שגברים ונשים חרדים מועסקים בהם לבין ענפי הכלכלה שגברים ונשים יהודים לא־חרדים מועסקים בהם.


לוחות ה-Excel בפרק תעסוקה