פרויקט מיוחד

החלשת השירות הציבורי

| מאת:

מאז הקמת הממשלה ה-37 עלו על הפרק הצעות חקיקה והחלטות בדרג הממשלתי, שתוצאתן החלשת השירות הציבורי באמצעות פגיעה בעצמאות ובמקצועיות שלו. חוקרות וחוקרי המכון סוקרים את המהלכים השונים ומגישים את המלצותיהם.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

דמותו של השירות הציבורי היא בעלת השפעה מכרעת על המשטר והחברה. לשירות הציבורי יכולה להיות תרומה משמעותית לאפקטיביות הממשלה, לשיפור השירותים שהציבור מקבל, לצמצום השחיתות השלטונית, לקידום שוויון ההזדמנויות, להגברת אמון הציבור במערכות השלטון ולמערך האיזונים והבלמים העומד בבסיס המשטר הדמוקרטי.

עוד לפני הקמת הממשלה הנוכחית (ה-37) בלט הצורך לחזק את השירות הציבורי בישראל לנוכח האתגרים והקשיים שמולם הוא ניצב, וחוקרות וחוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה גיבשו המלצות בתחום זה. אבל מאז הקמת הממשלה אנו עדים למהלכים רבים (הצעות חקיקה והחלטות בדרג הממשלתי) שהתוצאה המעשית שלהם – גם אם לא בהכרח כוונתם מלכתחילה – היא החלשת השירות הציבורי, במיוחד דרך פגיעה בעצמאות ובמקצועיות שלו.

העצמאות והמקצועיות של השירות הציבורי חשובה בשני היבטים משלימים:

  • אפקטיביות הממשל – האינטרס הציבורי דורש כי נושאי משרה בשירות הציבורי, בוודאי נושאי משרה בכירים, ימונו על בסיס שיקולים מקצועיים ותוך בחינה של תנאי כשירות ושיקול דעת במינויים. מחקרים אמפיריים מצאו קשר מובהק בין מינויים הנעשים על בסיס מקצועי (ולא פוליטי) ובין אפקטיביות גבוהה של השירות הציבורי.
  • חיזוק הדמוקרטיה – שירות מדינה עצמאי ומקצועי הוא חלק בלתי נפרד ממערכת האיזונים והבלמים של הדמוקרטיה הישראלית. לצד מימוש רצונות הדרג הנבחר, תפקידו להקפיד שמימוש רצונות אלה ייעשה במסגרת חוקי היסוד והחוק ולטובת האינטרס הציבורי של מדינת ישראל.

גם אם רוב הצעות החקיקה לא אושרו בקריאה שלישית בכנסת, את ההשפעות של מהלכי הממשלה אפשר כבר לראות בשטח, למשל בתת-איוש של משרות רבות, ירידה במספר המועמדים לכל משרה והתפטרות של נושאי משרה בכירים (למשל זו של מנכ"ל משרד החינוך ביולי 2023). כך למשל, לפי דוח שפרסמה רשות החברות הממשלתיות בחודש יולי 2023, כ-57% מהמשרות של דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות (ובת-ממשלתיות וכו', סה"כ כ-740 משרות) – אינן מאוישות כלל. תופעות אלה לא החלו בממשלה הנוכחית – אך התעצמו מאוד במהלך כהונתה.

בעמוד זה נרכז את הצעות החקיקה שעלולות לדעתנו לפגוע בשירות הציבורי, וכן את תגובות והמלצות חוקרי המכון ביחס להצעות אלה.