סקירה

כמה חוקים פוסלים בעולם?

| מאת:

בדיון הציבורי הנערך בישראל בתקופה האחרונה, נשמעת לעתים הטענה שלפיה בית המשפט העליון בישראל הוא חריג יחסית לבתי משפט בעולם בהיקף המופרז של הביקורת השיפוטית שהוא עורך על חקיקה. אין זה פשוט למדוד אקטיביזם שיפוטי, דבר הכרוך בסוגיות מורכבות של הגדרה, ולא כאן המקום לעשות זאת.

יחד עם זאת, חשוב להבהיר: בית המשפט העליון הישראלי פוסל מעט חוקים יחסית לבתי משפט מקבילים בעולם.

הבחנה זו בולטת למרות שההשוואה מורכבת מסיבות שונות: היקפים שונים של סמכויות לבתי משפט מקבילים, קיומן של ערכאות מגוונות ומוסדות שונים שמבקרים חקיקה גם בשלבים מוקדמים של ההליך, הבדלים בתרבות פוליטית וביחסים בין הרשויות, והבדלים משטריים (לדוגמא בין משטרים פדרטיביים לאחרים). בבריטניה, לדוגמא, בית המשפט אינו פוסל חקיקה אלא מכריז על אי-התאמה, והפרלמנט מתקן בדרך כלל את החוקים (מלבד במקרה אחד, עד כה). בקנדה נקבעה בחוקה "פסקת התגברות", אך הממשל הפדראלי מעולם לא השתמש בסמכות זו, וגם הפרובינציות עשו בה עד כה שימוש מועט יחסית, מלבד בתחילת דרכה של מגילת הזכויות.

למרות קשיי השוואה, עדיין ברור שבית המשפט העליון הישראלי פוסל מעט חוקים יחסית לבתי המשפט שנבדקו. ההבדל בולט הן כשמדובר בבתי משפט ששופטיהם מתמנים בהליכים שניתן בהם משקל רב לשופטים או לגורמי מקצוע אחרים, כגון בתי המשפט של בריטניה, קנדה, והודו, והן כשמדובר בבית המשפט החוקתי הגרמני, לדוגמא, ששופטיו מתמנים בקונצנזוס רחב על ידי רוב פרלמנטרי רחב. להלן נתונים על פסילת חוקים (או חלקים מחוק) על ידי בתי משפט בעולם:

מדינה ממוצע בשנה סך הפסילות התקופה שנבדקה
ישראל 0.72 18 2017-1992
אירלנד 1.65 38 2015-1992
ארצות הברית (חוקים פדראליים) 2.01 50 2016-1992
בריטניה (הכרזות אי-התאמה) 1.37 22 2016-2000
גרמניה (חקיקה פדראלית כולל חקיקת משנה) 8.24 206 2017-1992
דרום אפריקה 3.72 82 2017-1995
הודו 7.53 128 1967-1950
קנדה (חוקים פדראליים) 1.6 45 2012-1984
  • אירלנד – Gerard Hogan, David Kenny and Richael Walsh, An Anthology of Declarations of Unconstitutionality (pre-review draft, 2018)
  • ארצות הברית – ACTS OF CONGRESS HELD UNCONSTITUTIONAL IN WHOLE OR IN PART BY THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES (GPO, 2016), available here
  • בריטניה – MINISTRY OF JUSTICE, RESPONDING TO HUMAN RIGHTS JUDGEMENTS (Report to the Joint Committee on Human Rights on the Government’s Response to Human Rights Judgements 2014-16, 2016), available here
  • גרמניה – FEDERAL CONSTITUTIONAL COURT, ANNUAL STATISTICS 2017 (2017), available here
  • דרום אפריקה – Kate O’Regan, Text Matters: Some Reflections on the Forging of a New Constitutional Jurisprudence in South Africa 75 MODERN LAW REVIEW 1 (2012); Richard Stacey, The Application of Proportionality in the Case Law of the South African Supreme Court, in PROPORTIONALITY IN ACTION: COMPARATIVE PERSPECTIVES ON PROPORTIONALITY ANALYSIS (Mordechai Kremnitzer, Talya Steiner and Andrej Lang, eds., forthcoming book manuscript).
  • הודו – Chintan Chandrachud, Declarations of Unconstitutionality in India and the UK: Comparing the Space for Political Response 43 GA. J. INT’L & COMP. L. 1 (2014)
  • קנדה – Janet L. Hiebert, The Notwithstanding Clause: Why Non-use Does Not Necessarily Equate with Abiding by Judicial Norms in THE OXFORD HANDBOOK OF THE CANADIAN CONSTITUTION 705 (2017)