שנתון החברה החרדית בישראל

אוכלוסייה

פרק א

| מאת:

לוחות אקסל פרק אוכלוסיה

בהשוואה לקצב הגידול של אוכלוסיות במדינות המפותחות, לאוכלוסייה החרדית בישראל קצב הגידול המהיר ביותר - כ-4% בשנה. הגורמים לקצב הגידול המיוחד הזה הם שיעורי פריון גבוהים, תנאי רפואה ומחיה מודרניים, גיל נישואים צעיר ומספר ילדים גדול במשפחה. ואכן, האוכלוסייה החרדית הישראלית היא צעירה מאוד - קרוב ל-60% ממנה הם מתחת לגיל 20, לעומת 36% באוכלוסייה הכללית.
בשנת 2018 מנתה האוכלוסייה החרדית הישראלית 1,079,000 נפש (לעומת כ-750,000 ב-2009). חלקה היחסי בכלל האוכלוסייה היה 12%. על פי התחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעורה יגדל ל-15% בשנת 2027, והיא תמנה 2.3 מיליון נפש בשנת 2037.

ניתוח דפוסי התא המשפחתי החרדי בעשור וחצי האחרון מראה ירידה קלה בשיעורי הפריון - מ-7.5 בשנים 2005-2003 ל-7.1 בשנים 2017-2015. אצל הנשים היהודיות הישראליות הלא־חרדיות שיעור הפריון הממוצע הוא 4 ילדים לאישה דתית; 3.2 לאישה מסורתית־דתית; 2.5 לאישה מסורתית־חילונית; ו-2.2 לאישה חילונית. שיעור הנשואים בחברה החרדית + גברים ונשים - בגילאי 20+ (82%) גבוה בהרבה משיעור הנשואים בגילים אלו בחברה היהודית הלא־חרדית (62%). הפערים מוסברים בגיל הנישואים הצעיר בחברה החרדית.

לאורך השנים ניכרת עלייה בקרב האוכלוסייה החרדית בשיעור הרווקים, הגרושים והאלמנים - מ-15% ב-2003 ל-17% ב-2017. חלק מהשינוי נובע מהעלייה בגיל הנישואים באוכלוסייה זו. בשנים 2004-2003, למשל, היו 23% מהחרדים בגילים 29-20 רווקים. בשנים 2017-2016 עלה שיעורם ל-33%.