שנתון החברה החרדית

תעסוקה

פרק ד

| מאת:

לוחות אקסל פרק תעסוקה

השילוב של צורך כלכלי דוחק במגזר החרדי עם מדיניות ציבורית תומכת בכניסת חרדים לשוק העבודה יצר בשנים 2015-2003 מפנה בשיעורי התעסוקה באוכלוסייה החרדית, אצל גברים ונשים כאחד. בעקבות השינוי למעלה מ-50% מן הגברים החרדים בגילים 64-25 וכמעט 75% מן הנשים החרדיות באותם גילים עובדים. ואולם העלייה המרשימה שנמשכה כמה שנים נעצרה ב–2015, ומאז לא חל שום שינוי בשיעור התעסוקה באוכלוסייה החרדית לעומת השנה שקדמה לה, לא אצל הגברים ולא אצל הנשים. אפשר שהַדריכה בַּמקום היא תוצאה של יישום ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה הנוכחית, שבעקבותיהם קטנו התמריצים לכניסה לעבודה וגדלה התמיכה בבחורי ישיבות ובאברכים.

שכר

רכיב חשוב ביותר בתעסוקה הוא רמת ההכנסה מעבודה. גובה ההכנסה הממוצעת של עובדים חרדים בשנת 2016 היה 67% מגובה ההכנסה הממוצעת של כלל העובדים במשק (כולל ערבים). הסיבה לפער היא היקף תעסוקה קטן יותר אצל החרדים ורמת הכנסה נמוכה יותר, שנגרמת בין השאר מהתמקדות בענפים כלכליים שהשכר בהם נמוך יותר (למשל, חינוך). מנגד ניכר היעדרם של העובדים החרדים מענפי התעשייה וההיי־טק.
שנתון 2018 מלמד על ירידה במספר החרדים העובדים בתחום החינוך ועל עלייה במספרם בענפי התעשייה. התחזקות מגמה זו עשויה לתת את פירותיה בעתיד גם בהכנסה לנפש, וכנגזרת ממנה - ברמת החיים של משק הבית החרדי.

כל הלוחות