הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה

הצעה לסדר: שירות צבאי ושירות חלופי בראי עקרון השוויון

| מאת:

לעמוד "מתגייסים לשוויון" בנושא חוק הגיוס


הצעה לסדר זו מתמקדת בערך השוויון ובהשפעתו על שאלת מודל השירות הצבאי בישראל. אנו מבקשים לברר מהם ״גבולות הגזרה״ הנורמטיביים שמציב עיקרון השוויון במסגרת הניסיון לעצב הסדר חדש באשר למודל השירות הצבאי והחלופות האפשריות לו. בשל המרכזיות של עקרון השוויון בשיח על הסדר הגיוס, הרי שהלגיטימציה והיציבות המשפטית של כל הסדר עתידי תיבחן בהכרח דרך פריזמה נורמטיבית של התאמתו לעקרון השוויון, ובמיוחד מבחינת מידת תרומתו להפחתת אי-השוויון הקיימת במציאות הנוכחית.
 

ההצעה לסדר נפתחת בתיאור מודל הגיוס הקיים בישראל והמתח הממושך בינו לבין עקרון השוויון, כפי שבא לידי ביטוי בפסיקות בית המשפט. בהמשך, נבחנות ההצעות המונחות כיום על שולחנם של מקבלי ההחלטות לגבי מודל הגיוס העתידי. מרכז הכובד של סקירה זו הוא זיהוי והערכה של הבעיות הנורמטיביות הטמונות במסלולים השונים בגין היחס הדיפרנציאלי שניתן לאוכלוסיות שונות, וזאת לפי הדין הנוהג בישראל, כפי שיושם עד כה בפסיקה. בנוסף, המחקר כולל מבט השוואתי על האופן בו מדינות אחרות המקיימות חובת גיוס התמודדו עם האתגר הנורמטיבי הנובע מהחלת עקרון השוויון על סוגיית הגיוס, ובעיקר מהי ההשלכה של העיקרון על אופן עיצובם של המסלולים החלופיים הקיימים לשירות הצבאי, בפרמטרים כמו משך השירות, אופי השירות והקריטריונים לכניסה למסלולים השונים. לבסוף, ומתוקף האמור, המחקר מזהה את אמות המידה הנורמטיביות אשר לאורן יש לקדם רפורמות בתחום הגיוס לצבא ולמסלולי שירות חלופיים.