שנתון החברה החרדית

חינוך

פרק ב

| מאת:

לוחות אקסל פרק חינוך

לחינוך החרדי חלק נכבד במערכת החינוך העברי וכמובן גם במערכת החינוך הישראלית בכלל. במרוצת השנים חל גידול מהיר במספר התלמידים בחינוך החרדי בצד שינויים מערכתיים ומבניים, ובהם הקמת המחוז החרדי במשרד החינוך וייסוד זרם החינוך הממלכתי-חרדי.

בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) למדו בחינוך החרדי – היסודי והעל־יסודי – כ-300,000 תלמידים, שהם 24% מהתלמידים בחינוך העברי ו-18% מכלל התלמידים בישראל.

אולם בשנים האחרונות נרשמת האטה בקצב הגידול של החינוך החרדי מ-4% ל-3% בשנה, לעומת עלייה בקצב הגידול של החינוך הממלכתי העברי (לגוניו) – 2% בשנה. שתי סיבות אפשריות למגמה חדשה זו: האחת נגזרת מן הירידה בפריון במגזר החרדי, שהוזכרה בפרק הקודם, והשנייה נגזרת מן הירידה במידת האטרקטיביות של בתי הספר החרדיים לקהלי יעד שאינם חרדים במובהק.

בשנת הלימודים תשע"ה (2014/15) נבחנו 33% מתלמידי כיתות י"ב במוסדות החינוך בפיקוח חרדי בבחינות הבגרות. שיעור זה נמוך מאוד בהשוואה לשיעור הנבחנים בבחינות הבגרות בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים־דתיים (94%). בשנים האחרונות חדרו בחינות הבגרות בהיקף רחב לתיכונים של רשת "בית יעקב", וכיום מחצית מהבנות החרדיות ניגשות לבחינות בגרות כלשהן. בשנת הלימודים תשס"ט (2008/09) ניגשו לבחינות הבגרות 31% מהתלמידות החרדיות; שיעור זה עלה בחדות – ל-51% – בתוך שש שנים (בשנת הלימודים תשע"ה, 2014/15). לעומת זאת באותן שנים שיעור הנבחנים בקרב הבנים נמוך ויציב ועומד על13%בלבד. שיעור הזכאים לבגרות במגזר החרדי עומד על 11% בלבד, זאת לעומת 76% מן התלמידים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

מערכת החינוך וההשכלה העל-תיכונית לגברים חרדים כוללת לימודים בישיבה וב"כולל" וכן הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים. לנשים חרדיות היא כוללת לימודים בסמינר (בכלל זה הכשרה מקצועית) וכן לימודים לתעודה אקדמית.

מספר תלמידי הישיבות ואברכי ה"כולל" במוסדות חרדיים בשנת 2016 היה 117,195, מתוכם 64% אברכים. ל־70% מהאברכים יש פטור משירות בצה"ל. משמע, המשך הלימודים ב"כולל" הוא לא רק כנגד החלופה של שירות צבאי אלא הוא גם תוצאה משולבת של מוטיבציות דתיות, תרבותיות וחברתיות. עם זאת, בשנים 2016-2012 הואט קצב הגידול של בחורי הישיבות ל-2.5% בשנה ועוד יותר מכך של אברכי ה"כולל" – שגדלו בקצב של 1.3% בשנה. נתוני ההאטה עולים בקנה אחד עם נתוני הגידול בשיעור החרדים העובדים ושל אלו הפונים לשירות צבאי או אזרחי.

בין 2010 ל-2016 חל גידול של פי 1.5 במספר החרדים, גברים ונשים, הלומדים לתואר אקדמי. בשנת הלימודים תשע"ו (2015/16) למדו במוסדות אקדמיים (לא כולל האוניברסיטה הפתוחה ולא כולל סטודנטים במסגרות של לימודי תעודה) 10,000 סטודנטים חרדים בקירוב, שהם 4% מכלל הסטודנטים בישראל. 69% מן הסטודנטים החרדים הינם נשים, זאת לעומת 59% בקרב כלל אוכלוסיית הסטודנטים. המקצועות שהחרדים לומדים הם פרקטיים ברובם וכאלה המאפשרים גם עבודה בתוך הקהילה החרדית (חינוך והוראה ומקצועות עזר רפואיים). החרדים לומדים מקצועות תכליתיים, למשל משפטים ומינהל עסקים, שמאפשרים השתלבות במקצוע הנלמד בשוק העבודה.

לשנתון המלא >

כל הלוחות